De omgevingsvisie is één van de zes nieuwe instrumenten die de Omgevingswet introduceert. Gemeenten, provincies en het Rijk leggen hierin hun beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving vast.

Wat komt er op u af?

In de omgevingsvisie brengt u alle invalshoeken samen. U zoekt de balans tussen wonen, werken, verkeer & vervoer, bedrijvigheid, duurzame energiewinning, natuur, water, externe veiligheid (risicokaart), et cetera. U verwoordt en verbeeldt hoe u om wilt gaan met de speerpunten van uw beleid. Hoe betrekt u initiatiefnemers hierbij en welke vrijheid geeft u hen bij de inrichting van de ruimte? U maakt keuzes over waar, welke ontwikkelingen mogelijk zijn en welke omgevingskwaliteit u nastreeft.

Door het integrale karakter van de omgevingsvisie zijn alle aspecten van de fysieke leefomgeving in beeld. Dit bevordert een duurzame ontwikkeling, maakt besluitvorming transparant en vergroot de snelheid waarmee u initiatieven kunt beoordelen. Maar welke ambities streeft u na? Welke andere partijen moet en wilt u betrekken en hoe doet u dat? Hoe maakt u die afwegingen concreet? En hoe bevordert u dat initiatiefnemers uit de voeten kunnen met uw omgevingsvisie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Twynstra Gudde kan u in meerdere rollen ondersteunen bij de totstandkoming van uw omgevingsvisie, zowel qua product als proces.

Als schrijver kunnen wij u praktisch ondersteunen bij het opstellen van de visie. In samenspraak komen we tot een document dat uw beleidsambities helder weergeeft, politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gedragen is en inspiratie geeft aan iedereen die ermee moet werken.

Wij kunnen ook het proces van visievorming begeleiden. Welke partijen betrekt u daarbij? Hoe en op welk moment? Hoe werkt u samen met andere overheden en met andere beleidssectoren? Wij zetten het proces uit in de tijd, definiëren rollen en taken en bewaken de voortgang.

Wij kunnen ook (tussentijdse) evaluaties doen. Bijvoorbeeld als een eenmaal ingezet proces moeizaam verloopt of als u het gevoel hebt dat u kansen mist. Wij lichten het proces door en komen met slimme interventies waarmee u verder kunt. Bestuurders en de ambtelijke top kunnen wij helpen door als klankbord of als sparring partner op te treden. Wij stellen u als onafhankelijke professional kritische vragen.

Contact

Wilt u verder praten over het maken van een omgevingsvisie? Mail mij op mnr@tg.nl of bel op 06 – 23 93 09 88.