Het werken met de nieuwe Omgevingswet vraagt binnen de lokale en regionale overheid om aanpassing van de organisatie. Er zijn vaak nieuwe werkprocessen nodig andere competenties en een nieuwe attitude van medewerkers. Wat zijn uw ambities en wat is daarvoor nodig?

Wat komt er op u af?

Werken met de Omgevingswet, de nieuwe AMvB’s en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) impliceert een veranderopgave voor alle gemeenten, provincies en waterschappen. Hoe en waar verandert het werkproces? Hoe komen het ontwerp van en de besluitvorming over een omgevingsvisie tot stand? Welke stakeholders betrekt u daarbij en op welk moment? Wat betekent dat voor de competenties van uw medewerkers? Wat betekent de beleidsvrijheid in de Omgevingswet voor de verschillende sectoren? De nieuwe wet vraagt om beleidsintegratie en samenwerking en vergroot tegelijk de mogelijkheid tot beleidsvariatie bij de samenwerkende partners. Dat betekent een andere manier van werken en denken. Sommige besluitvormingsprocessen moeten anders worden ingericht.

Hoe kunnen wij u helpen?

Om uw organisatie en de mensen binnen uw organisatie tijdig voor te bereiden op implementatie van de wet, bieden wij u verschillende diensten.

Wij kunnen een veranderplan voor u maken. Welke ambities hebt u met de nieuwe wet en wat betekent dat voor de organisatie en uw medewerkers? Wilt u beperkt aanpassen of structureel vernieuwen en richt u uw pijlen op de interne organisatie of meer op de buitenwereld? Op welke manier contracteert u uw Omgevingsdienst? Wat betekent de wet voor uw lokale verordeningen? Wij maken een plan met duidelijke rollen, taken en een tijdpad.

We bieden trainingen en opleidingen aan om medewerkers en managers te ondersteunen in hun werk. Spelsimulatie (oefenen in de toekomst) maakt daarvan deel uit. U ervaart hoe u stakeholders bij visievorming kunt betrekken. Ook bieden wij ondersteuning bij samenwerkingskunde. Hoe kunnen medewerkers vanuit verschillende sectoren effectief gebruik maken van elkaars expertise? Hoe werkt u met buurgemeenten optimaal samen? Al doende werkt u de nieuwe principes uit naar houding, gedrag, systemen en vormen van samenwerken.

Met het instrument van Strategisch Omgevingsmanagement kan Twynstra Gudde u helpen om de participatie van burgers en bedrijven te stroomlijnen. Participatie is immers één van de speerpunten van de Omgevingswet. Wie heeft u op welk moment nodig? Hoe geeft u hen invloed zonder de regie kwijt te raken? Ook de vorm van exploitatie kan veranderen. Denk aan exploitatieplannen. Wij brengen voor u in kaart met wie u te maken kunt hebben en wat u moet doen om de participatie te bevorderen.

Contact

Wilt u verder praten over het werken met de omgevingswet? Mail mij op dws@tg.nl of bel op 033 – 467 7792.