Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet worden visie- en planvorming en vergunningverlening meer gedigitaliseerd. Daarvoor is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, ook wel bekend als Laan voor de Leefomgeving. Hoe kunt u de principes ervan in uw organisatie verankeren?

Wat komt er op u af?

ICT maakt het voor burgers, bedrijven en overheden gemakkelijker om informatie uit te wisselen. Het is daardoor een belangrijk hulpmiddel om de Omgevingswet goed en efficiënt uit te kunnen voeren. Het DSO is een verzameling van afspraken en ICT-voorzieningen voor zowel overheden als initiatiefnemers en burgers en heeft onder andere te maken met gebruikerstoepassingen, gegevensontsluiting en informatiehuizen. Het DSO wordt ingezet in het volledige traject van de Omgevingswet: bij maken van omgevingsplannen, aanvragen en verlenen van vergunningen tot en met toezicht en handhaving. Vooral gemeenten zijn een spil in het systeem: zij zijn niet alleen gebruikers, maar ook leveranciers van veel informatie aan het stelsel.

Om het DSO in uw organisatie te laten werken moet het aansluiten op uw bestaande ICT-voorzieningen en tegelijk de informatiestroom van betrokkenen ondersteunen. U moet informatie vanuit verschillende beleidsvelden op een uniforme manier samenbrengen. Informatiesystemen moeten daarvoor worden gespecificeerd voor wat betreft functionaliteit, onderliggende spelregels, standaarden en governance.

Hoe kunnen wij u helpen?

Twynstra Gudde ondersteunt overheden bij het optuigen van het stelsel: de rijksoverheid, decentrale overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen en samenwerkingsverbanden als omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en gemeenschappelijke dienstencentra. Wij brengen knowhow in van ICT-systemen en van veranderingsprocessen bij digitalisering en verbinden die aan bekendheid met het fysieke domein en met politiek-bestuurlijke besluitvorming.

We ontwerpen de governance en de architectuur van bijvoorbeeld informatiehuizen, stellen kosten-batenramingen op en ondersteunen de standaardisatie. Op die manier helpen wij u om effectief en tijdig uw eigen ICT te verbinden met het DSO.

Contact

Wilt u verder praten over de impact van het DSO op uw informatiehuishouding? Mail mij op eca@tg.nl of bel op 06 – 53 26 01 09.