Omgevingswet

Met invoering van de Omgevingswet in 2021 verandert er veel voor overheidsorganisaties. De inrichting van de fysieke leefomgeving is straks aan minder regels gebonden en er is meer afwegingsruimte op lokaal niveau. Wat betekent de Omgevingswet voor u? Twynstra Gudde helpt bij de invoering van de wet bij gemeenten, waterschappen, provincies, Omgevingsdiensten en het Rijk. Wij zijn sterk in het verbinden van de harde en de zachte kant van de implementatie en zorgen ervoor dat u – en uw bewoners, bedrijven en organisaties – aan het stuur komen in deze transformatie.

Omgevingswet

Met invoering van de Omgevingswet in 2021 verandert er veel voor overheidsorganisaties. De inrichting van de fysieke leefomgeving is straks aan minder regels gebonden en er is meer afwegingsruimte op lokaal niveau. Wat betekent de Omgevingswet voor u? Twynstra Gudde helpt bij de invoering van de wet bij gemeenten, waterschappen, provincies, Omgevingsdiensten en het Rijk. Wij zijn sterk in het verbinden van de harde en de zachte kant van de implementatie en zorgen ervoor dat u – en uw bewoners, bedrijven en organisaties – aan het stuur komen in deze transformatie.

Do's and don'ts voor invoering omgevingswet

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Roel Lauwerier, senior adviseur bij Twynstra Gudde, vergelijkt de invoering van deze wet met de transformatie in het sociaal domein. Hij laat zien wat we van die laatste kunnen leren. In beide gevallen gaat het immers om samenwerking vanuit een integrale gemeentelijke visie. Bestuurders met lokale ambities krijgen nieuwe kansen.

Uw vragen

Hoe staat onze organisatie ervoor?
Het werken met de nieuwe Omgevingswet vraagt binnen de lokale en regionale overheid om aanpassing van de organisatie. Er zijn bijvoorbeeldnieuwe werkprocessen en een nieuwe attitude van medewerkers nodig. Wat zijn uw ambities en wat is daarvoor nodig? De OmgevingswetScan helpt u daarbij.
Hoe kom ik tot succesvolle implementatie van de Omgevingswet?
De implementatie van de Omgevingswet vraagt veel van uw organisatie. Belangrijk is te weten wat u wilt en wat u daarvoor nodig heeft. Twynstra Gudde helpt u met uw plan van aanpak en het programmamanagement. We hebben hier de afgelopen jaren lokaal, regionaal en landelijk ervaring mee opgedaan.
Hoe kom ik tot een gedragen omgevingsvisie?
De omgevingsvisie is één van de zes nieuwe instrumenten die de Omgevingswet introduceert. Gemeenten, provincies en het Rijk leggen hierin hun beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving vast. Wij helpen u bij het opstellen van een gedragen en betekenisvolle omgevingsvisie.
Hoe bereid ik mijn collega’s voor op de komst van de Omgevingswet?
De Omgevingswet gaat veel van u en uw medewerkers vragen. Hoe zorg je dat de organisatie goed aangehaakt is? En dat de collega’s ook de noodzaak van een andere manier van werken voelen? Twynstra Gudde helpt u met het maken van een veranderplan en doet dit mét uw collega’s samen.
Hoe geef ik participatie vernieuwend vorm?
Onder de Omgevingswet is het juridisch verplicht in een vroeg stadium burgers en bedrijven te betrekken bij een project of activiteit. De wet geeft echter gemeenten ook de ruimte om zelf de inrichting van het participatieproces te bepalen. Hoe wilt u uw participatieproces vormgeven en wat heeft u hiervoor nodig?
Hoe werk ik met Digitaal Stelsel Omgevingswet
Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet worden visie- en planvorming en vergunningverlening meer gedigitaliseerd. Daarvoor is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, ook wel bekend als Laan voor de Leefomgeving. Hoe kunt u de principes ervan in uw organisatie verankeren?
Wat zijn de consequenties van de Omgevingswet voor het Algemeen Bestuur van een waterschap?
Met de komst van de Omgevingswet is het aan waterschappen om op regionale schaal te zorgen dat het waterbelang geborgd blijft en water een plaats krijgt in de fysieke leefomgeving. Door het verdwijnen van de verplichte watertoets en een slankere wet- en regelgeving wordt het houvast om de waterbelangen aan de achterkant van beleidsprocessen af te dwingen minder. Dit maakt dat de Omgevingswet behoorlijke gevolgen heeft voor het functioneren van het Algemeen Bestuur. Twynstra Gudde helpt u met een QuickScan deze waterschapspecifieke veranderopgave in beeld te krijgen en hier invulling aan te geven. Het Algemeen Bestuur kan op deze manier haar nieuwe rol leren kennen voor de waterschapsverkiezingen van maart 2019 en de kaders voor het pakken van deze rol aan het nieuwe Algemeen Bestuur meegeven.

Hoe kunt u vormgeven aan de veranderopgave?
Download dit Whitepaper met handvatten 

Pim Nijssen
Partner
033 - 467 77 80
pns@tg.nl

Martine de Jong
Senior adviseur, procesbegeleider en onderzoeker
033 - 467 77 92
mjg@tg.nl

Arjan Raatgever
Adviseur
06 82 95 07 07
ara@tg.nl

Koen van Bezu
Adviseur Water
06 - 192 696 01
ara@tg.nl

Maatje Nooren
Senior adviseur
06 23 93 09 88
mnr@tg.nl

Has Bakker
Adviseur, Procesbegeleider, Aanjager
06 13 773 315
has@tg.nl

Sterre Colenbrander
Adviseur
033 467 72 30
sco@tg.nl

Arjan Loesink
Adviseur
06 129 26 700
ale@tg.nl

Roel Lauwerier
Senior adviseur
033 467 77 69
rla@tg.nl

Freija Rappoldt
Adviseur
06-82439925
fra@tg.nl

Blog

De Omgevingswet: loopt het waterschap achter de feiten aan?

De komst van de Omgevingswet past binnen de trend om de inrichting van onze fysieke leefomgeving meer integraal en gebiedsgericht te organiseren; meer samenhang tussen onderwerpen en meer samenwerking tussen partijen. Wat doet deze trend met het waterschap, of beter gezegd: wat doet het waterschap met deze trend?

De Omgevingswet: Het waterschap als omgevingspartner

De komst van de Omgevingswet zet de waterschapswereld juridisch gezien niet op zijn kop. Toch zal de nieuwe wet een behoorlijke impact hebben op waterschappen. Zo beoogt de wet een transitie van een rol als ‘waterpartner’ naar een rol als ‘omgevingspartner’, van taakgericht naar opgavegericht werken en voorziet zij een belangrijke rol van het waterschap als gebiedsregisseur.

De Omgevingswet: de waterschapsbestuurder aan zet?

Bij de implementatie van de Omgevingswet is volop oog voor de impact op de ambtelijke organisatie en de ambtenaar. Zowel voor de juridische kant als voor de ‘zachte’ kant. De bestuurlijke veranderopgave blijft hier vooralsnog wat bij onderbelicht.

Artikelen Omgevingswet in vakblad Water Governance: bestuurlijke veranderopgave en tweebenigheid

Het blad Water Governance heeft recent een thema-editie gewijd aan de Omgevingswet. Onze adviseurs waren gastauteur en hebben een tweetal artikelen mogen schrijven; over de bestuurlijke veranderopgave voor waterschapsbestuurders en over de tweebenige waterschapper.

De omgevingswet vraagt om een tweebenige overheid

Bekende voetballers als Cruijff en Van Basten staan te boek als succesvol, omdat zij tweebenige voetballers waren. Voetballers die acties met beide benen kunnen inzetten, zijn sneller in het spel, creatiever in het maken van combinaties en kunnen vanuit meer posities scoren.