Hoe werk ik met Digitaal Stelsel Omgevingswet?

 

Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet worden visie- en planvorming en vergunningverlening meer gedigitaliseerd. Daarvoor is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, ook wel bekend als Laan voor de Leefomgeving. Hoe kunt u de principes ervan in uw organisatie verankeren?

 

Hoe werk ik met Digitaal Stelsel Omgevingswet?

Het werken met de nieuwe Omgevingswet vraagt binnen de lokale en regionale overheid om aanpassing van de organisatie. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe werkprocessen en een nieuwe attitude van medewerkers nodig. Wat zijn uw ambities en wat is daarvoor nodig? De OmgevingswetScan helpt u daarbij.

 

 

Wat komt er op u af?

ICT maakt het voor burgers, bedrijven en overheden gemakkelijker om informatie uit te wisselen. Het is daardoor een belangrijk hulpmiddel om de Omgevingswet goed en efficiënt uit te kunnen voeren. Het DSO is een verzameling van afspraken en ICT-voorzieningen voor zowel overheden als initiatiefnemers en burgers en heeft onder andere te maken met gebruikerstoepassingen, gegevensontsluiting en informatiehuizen. Het DSO wordt ingezet in het volledige traject van de Omgevingswet: bij maken van omgevingsplannen, aanvragen en verlenen van vergunningen tot en met toezicht en handhaving. Vooral gemeenten zijn een spil in het systeem: zij zijn niet alleen gebruikers, maar ook leveranciers van veel informatie aan het stelsel.

DOm het DSO in uw organisatie te laten werken moet het aansluiten op uw bestaande ICT-voorzieningen en tegelijk de informatiestroom van betrokkenen ondersteunen. U moet informatie vanuit verschillende beleidsvelden op een uniforme manier samenbrengen. Informatiesystemen moeten daarvoor worden gespecificeerd voor wat betreft functionaliteit, onderliggende spelregels, standaarden en governance.

Eric van Capelleveen
Adviseur

033 – 467 77 80

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Twynstra Gudde ondersteunt overheden bij het optuigen van het stelsel: de rijksoverheid, decentrale overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen en samenwerkingsverbanden als omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en gemeenschappelijke dienstencentra. Wij brengen knowhow in van ICT-systemen en van veranderingsprocessen bij digitalisering en verbinden die aan bekendheid met het fysieke domein en met politiek-bestuurlijke besluitvorming.

We ontwerpen de governance en de architectuur van bijvoorbeeld informatiehuizen, stellen kosten-batenramingen op en ondersteunen de standaardisatie. Op die manier helpen wij u om effectief en tijdig uw eigen ICT te verbinden met het DSO.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het begeleiden van organisaties bij het invoeren van de Omgevingswet en weten als geen ander hoe uw organisatie klaargestoomd kan worden om voor 1 januari 2021 klaar te zijn. De Omgevingswetscan heeft zijn toegevoegde waarde bewezen in andere gemeenten in Nederland die u de afgelopen maanden voorgingen.

Graag verkennen wij met u hoe de Omgevingswetscan kan helpen om uw organisatie Omgevingswetproof te maken.